Site Loader
Rock Street, San Francisco

InledningJag ska med hjälp av mina tidigare erfarenheter och kunskaper bygga det idealiska landet. Mina synpunkter och idéer är personliga men har en objektiv och vetenskaplig grund.I min uppsats kommer jag att diskutera de grundläggande delarna i hur ett perfekt land ser ut.Till exempel:politisk maktstatsskickideologiermaktfördelningutrikespolitikJag tänker utgå från mitt själv tycke men även använda mig av internetkällor samt läroböcker.Jag ska vara kritisk i mina val av källor och endast välja pålitliga texter och författare. Dessa ska även refereras i texten. Jag tänker även dra slutsatser och samband genom att jämföra mitt eget land till bla Sverige och andra länder.Till sist kommer jag att utföra en analys av mitt land och reflektera kring nackdelar respektive fördelar och motiverar mer utförligt om mina val.Mitt eget landStatsskick och maktfördelningEnligt mig är grunden till det perfekta landet präglad av folkets tankar och åsikter. Lagar och regler utgår från invånarnas opinioner och det politiska styret drivs demokratiskt.Landets statsskick skiljer sig inte mycket utifrån hur det svenska statsskicket ser ut idag. Mitt land styrs av en parlamentarisk demokrati där makten utgår från folket. Dock så ska det inte finnas någon konstitutionell monarki.Makten bestäms alltså via folket då statsministern väljs ut av individernas folkomröstningar.Makten fördelas jämt mellan dessa som sitter högst uppsatta, så som regeringsledare och partiledare. Men som individ tycker jag att man har rätt att ta del av så mycket av landets bestämmelser som möjligt. Därför ska auktoriteterna inom makten i landet involvera folket mer än vad de gör i dagslägets demokrati. Så som det funkar i det demokratiska styret idag, där det väljs en ledare via valet som inträffar vart fjärde år, ser jag som utveckling möjlig. Exempelvis skulle man kunna införa preliminära val med tätare mellanrum för att säkerställa att folket är tillfredställda med det valda politiska styret.  Man kan även inkludera landets invånare genom att nå ut till dem redan i unga åldrar för att tidigt skapa ett intresse bland barn och ungdomar.  (https://www.so-rummet.se/content/kortfattat-om-sveriges-statsskickPublicerad 2013-08-13, Hämtat 2018-01-02)Ideologi/erEftersom att människans värderingar samt mänskliga rättigheter står som högsta prioritet i mitt land så är den ultimata ideologin att följa liberalismen. Ett samhälle som strävar efter liberiska regler och riktningar är ett samhälle som vill uppnå känslan av frihet hos varje individ Yttrandefrihet, religionsfrihet och ekonomisk frihet är de övergripande delarna inom liberalismen. (https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier#Senast uppdaterad 2017-07-06, hämtad 2018-01-05)   Liberalismen har sina rötter från 1700-talet då syftet med ideologin var att införa förbättringar till samhället där människans frihet skulle betonas i allra högsta grad. “Största möjliga  lycka för största möjliga antal” var en värderingsgrund som introducerades först i början på 1800-talet av den engelske liberalen Jeremy Bentham. Denna princip håller sig kvar än idag och är den främsta riktningen  inom ideologin.(Källa: Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid sida 29)En annan ideologi med passande värderingar och grunder för mitt land är den reformistiska socialismen. Socialismen är präglad (33) av liberalismen grunder och värderingar. Precis som liberalerna strävar efter varje människas individuella frihet är även socialismen ett styre som värdesätter folket. Inoms socialismen tror man att en gemensam välfärd ger trygghet hos individerna förbättrar arbetsvillkoren samt höjer levnadsstandarden. På så vis ska man utforma samhällsförbättringar. Socialister menar alltså på att en likvärdig finansiering ger alla människor samma förutsättningar.(https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/socialism-och-kommunism#Senast uppdaterad 2017-09-10, hämtad 2018-01-05)  Hur ser media-klimatet ut i ert land?Precis som att det är tryckfriheten som finns i Sverige vilket var det första landet att lagstifta det vilket skedde år 1766 så  betydde det att man fick skriva ut i tidningar och så vidare exakt vad man ville utan att någon som hells censur skulle finnas med. I mitt land så tycker jag att det är viktigt att det är så eftersom att jag tycker att man ska få sprida vilken information man vill till de som väljer att läsa den utan att det ska finnas ett godkännande. Alltså så vill jag att precis som i Sverige så ska det finnas det “fria ordet” i landet. I mitt land är det ungefär också som i Sverige med dagblad och reklam. Men i mitt land så delas det ut en tidning per dag med allmän fakta på vad som sker inom landet och övriga nyheter som landets läsare är intresserade av. Men det finns också en nyhetstidning som skickas ut varje gång det händer något allvarligt i världen som endast innehåller seriösa saker alltså eventuella krig eller terrorattacker som sker för att upplysa om när medborgare väl får hem den så blir de väldigt seriösa och ser specifikt på vad som hänt. Dessa tidningar är också internetbaserade och på dessa sidor publiceras det på ungefär samma sätt som i tidningarna, att i dagbladet så publiceras övriga nyheter och på den seriösa tidningen som skickas ut en gång i veckan så publiceras det saker när det väl händer något så kan man ta reda på nyheten där istället för i tidningen. (Källa: Ylva Norrén Bretzer, Sveriges politiska system sida.192)Utrikespolitik (EU, FN exempelvis)Landets säkerhetsmål inom handel är enligt EUs mål då landet är ett medlemsland till EU, vilket då ger en inre marknad. Det gör det lättare för transport av varor igenom landet, export ut ur landet och också import in till landet. En stor anledning till att varför det är bra med det systemet är för att det skyddar miljön mycket bättre och sedan tycker jag också att det är en bra anledning för medborgarna i landet då det ger en mycket större chans för studerande att studera i andra eu-länder och även resenärer att kunna resa dit och stanna där upp tills tre månader och om man vill stanna där längre så är nästan det enda man behöver göra att visa för myndigheterna i landet att man har det bra ekonomiskt och kan ta hand om sig själv. Landet är också ett utav medlemsländerna i FN vilket är den står för de Förenta Nationerna, FN är en organisation som går mycket efter individ då det finns mänskliga rättigheter varje människa har och de medlemsländer måste följa dessa rättigheter och ge in befolkning dessa rättigheter. Mitt land är med i FN eftersom att det är ett fridfullt land och det är just det FN kämpar för, alltså att hålla fred mellan länder och också för att göra det mer socialt mellan länder vilket eventuellt kan leda till samarbeten mellan länder. (https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/europeiska-unionen-euSenaste uppdaterat 2017-06-08, Hämtad 2018-01-02)(https://eu.riksdagen.se/du-i-eu/dina-rattigheter/#Resa-arbeta-och-studera-i-ett-EU-landHämtat 2018-01-02)(https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/forenta-nationerna-fnSenaste uppdaterad 2018-01-05, Hämtat 2018-01-06)(http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/FN/Senast uppdaterad 2013-07-08, Hämtat 2018-01-06)Försvarspolitik (NATO, allianser exempelvis)Jag har också valt att mitt land ska vara medlem av NATO alltså försvarsalliansen mellan länder inom Nordamerika och Europa. Varför nato grundades är mycket på grund av andra världskriget för det var efter det nato startades och syftet till Natos start var att Nordamerika och Europa ville hålla säkerhets garantierna upphållna mellan varandra. En stor anledning till att jag ville att landet ska vara medlem i Nato är på grund av deras regel att om det sker en attack mot något av länderna som är medlem i Nato så kommer Nato tolka det som en attack mot hela alliansen alltså så betyder det att man får skydd utav flertal länder vi attack mot landet vilket jag ser som ett bra försvar. (http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/nato/Senast uppdaterad 2015-03-05, Hämtat 2018-01-06)Analys av mitt eget landAnledningen till att mitt lands statsskick ska vara demokratiskt tycker jag är självklar. Enligt mig är denna metod den mest rättvisa då hela folket får vara delaktiga i landets utföranden. En demokrati symboliserar frihet och tillger trygghet till samhället. Jag tror även att det skapar en motivation till stadens invånare att vilja göra ett tryggt och bra land, vilket gynnar alla i slutändan. Jag tycker att det är tydligt hur statsskicket påverkar somliga länder. Nordkorea som är en diktatur, där landet styrs av en utvald så kallad diktator denne inte utsedd av folket, involverar inte sitt folk i bestämmelser över landet alls vilket orsakar mer konflikter och partiskhet. Ett bättre alternativ skulle då vara ett republik styrt land som exempelvis USA är.Republikens anhängare – republikanerna – röstar fram en utvald statschef eller president som sedan styr landet. Detta tillvägagångssätt anser jag inte heller som det ultimata men är i sin helhet bättre än en diktatur eftersom att en diktator inte behöver ta del av folkets åsikter. En president ien republik kan inte sitta i makten hur länge som helst utan måste till slut röstas fram via folket.Jag nämnde även att den konstitutionella monarkin var utesluten då jag anser den som onödig. Som i Sverige fungerar monarkin mer som symbolism än ett styrelsesätt. Alla dessa “monarker” som träder fram i titlar som kung och drottning är infödda eller ingifta och går i arv. Det innebär att inget folk är inblandat i bestämmelser i vem som ska regera inom kungadömet.Genom att uppmuntra folket ytterligare till politiska bestämmelser skapar man också en trygghet bland invånarna, vilket i sin tur motiverar dem till att vilja göra gott för landet samt förbättra samhället genom visat förtroende från de högre uppsatta. Ideologier (analys)Mina val styrande ideologier tycker jag är självklara då dessa värderingar stämmer bäst överens om hur jag vill att landet ska vara uppbyggt.Som jag nämnde tidigare så är liberalerna och socialisterna det mest fria och rättvisa folkstyret. Jag anser även att dessa har den mest positiva människosynen vilket jag finner oerhört viktigt då det skapar tillit och förtroende till folket.Men med en sån pass självständighet och frihet som ideologin utöver medför även en del konsekvenser. Då en liberal är uteslutan av staten till högsta möjliga grad innebär det att man även står ensam om någon fara eller kris skulle inträffa, det finns inget så kallat skyddsnät.Det är oftast de svaga i samhället som drabbas av detta.Även inom socialismen kan tilliten till människan drabba samhället. Att helt och hållet överlåta makten till folket innebär också att man ger makten till dessa med mindre kunskap och erfarenhet, då resulterar man i ett samhälle som är uppbyggt på okunskap.Media (analys)Som sagt vill jag att man ska i mitt land kunna yttra sig och publicera det man vill i tidningar utan att det ska behövas något godkännande eftersom att det inte ska finnas någon enligt mig som bestämmer vad som är okej eller inte okej att publicera. Ifall man vill publicera ut viss information i sin tidning eller på tv nyheter etc så ska man få göra de åt de som är intresserade. Nackdelen med detta kan ju dock vara att om information sprids om privatpersoner som inte vill bli uthängd kan bli uthängd på dessa sidor och inte ha något att säga till om. Men eftersom att det blir svårt att kompromissa så ser jag att yttrandefriheten som viktigare än denna nackdel för jag ser ingen anledning till varför tidingar med många läsare skulle hänga ut privatpersoner i sina nyheter och istället visar respekt mot människorna eller de inblandade i det dem skriver om. Utrikespolitik (analys)Det positiva med att mitt land är med i EU och FN är främst när det gäller EU isåfall som sagt är väldigt bra för miljön när man tänker på hela världen och att hålla världen så ren som möjligt från avgaser etc. Det skapar ju också band de andra länderna inom EU får ett bättre band mellan varandra när det finns en inre marknad inom EU vilket för mig känns som att länderna då har lättare att samarbeta med varandra och bli beroende av varandra vilket sedan leder till fred mellan just de länderna. Det är ju också väldigt positivt i och med att är man medborgare i ett EU land så får man ju som sagt resa till vilket annat land inom EU man vill och det tycker jag är en viktig grej att ge till min befolkning i landet. Att de ska kunna resa och prova på nya kulturer och se världen är något som är väldigt positivt inom mitt land. Det finns ju en nackdel om man tänker på det med freden mellan länder som samarbetar att ifall ena landet skulle på något sätt skulle lura det andra eller svika så ger det en större chans till krig än vad det var från början men det känns som en väldigt liten risk för mig, och det lilla negativa med att resa är ju att det är dåligt att flyga flygplan etc för miljön och om man då uppmuntrar befolkningen till att resa mycket så tär ju det mer på miljön också men som jag ser det med mitt land så ser jag det som mer värt att leva i nuet och låta min befolkning få uppleva allt de vill hinna uppleva innan de dör. Och när det kommer till FN så är det positiva väldigt likt de positiva som EU skapar. Det med att binda kontakt mellan olika länder och hålla freden bättre med andra länder som också är medlemmar i FN ger det en mindre risk för krig vilket jag inte vill ha i mitt land. Mitt land är som sagt ett väldigt fridfullt land och vill flyta på som det gör enligt sina rutiner inom landet utan några konflikter med andra länder runt om. Försvarspolitik (analys)Mitt land är ju självklart då också medlem i NATO för att det känns som en väldigt bra som säkerhet och försvar för mitt land eftersom deras regel inom NATO som lyder “en för alla alla för en” vilket då som sagt betyder att om något land skulle gå i attack mot mitt land så skulle hela NATO tolk de som en attack mot själva alliansen och hur jag tolkar det så får jag då alla NATOs medlemsländer på min sida som hjälper mig emot det landet som går i attack mot mitt land, vilket känns som en väldigt positiv och självklar sak för mitt land. En av nackdelarna som dock finns isåfall är ju då att mitt land eventuellt kan bli påtvingad ett krig eftersom att får något av de andra medlemsländerna en attack mot sig så måste mitt land gå in och hjälpa det landet vilket leder till att mitt land blir påtvingat krig som den egentligen inte vill ha eftersom att det som sagt är ett väldigt fridfullt land och vill inte ha konflikter.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Glenda!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out